Polyoxymetylén elektrický vodivý (POM ELS)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Extruzí.
    Extrudoavné profily podle výkresu a polotovary podle DIN
  • Obráběné díly.
    Soustužené a frézováné díly v kusové a sériové produkci
  • Výlisky.
    Vstřikované funkční díly do 16000 g


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 1219
Hustota ISO 1183 1,40 g/cm³
Transparentnost op
Zkušební podmínky

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 50 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 MPa
Tažnost ISO 527 10 %
E-modul ISO 527 2300 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 1000 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 100 MPa
Norma pro tvrdost H358 / 30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU 50 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU 20 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 4 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA 3 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 na -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 na -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 na 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 na 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 na kV/mm
Elektrická pevnost při síle mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 1000 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 1E3-1E6
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 na -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 na -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 130 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 165 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 89 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 130 °C
Max. krátkodobá teplota 140 °C
Max. dlouhodobá teplota 80 °C
Min. teplota použití -50 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo
Alifatické uhlovodíky
Aromatické uhlovodíky
Benzín
Slabé minerální kyseliny
Silné minerální kyseliny
Slabé organické kyseliny
Silné organické kyseliny
Oxidační kyseliny
Slabé louhy
Silné louhy
Trichloretylen
Perchloretylen
Aceton
Alkohol
Horká voda (odolnost proti hydrolýze)
UV světlo a počasí o

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 0,25 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 2,8 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94 1,5 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 %
Materiál

Poznámka


na: nepoužitelný
+: stabilní
o: podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.