Disclaimer

Ručení za odkazy. Obsah těchto webových stránek obsahuje odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah nemá LPM. žádný vliv. Proto nemůže LPM přijímat žádnou odpovědnost za jejich obsah. Poskytovatel anebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za jejich obsah. Odkazované stránky byly kontrolovány v době propojení na jejich možné porušení. Ilegální obsahy v případě propojení nebyly zjevné. Stálá kontrola odkazovaných stránek je nesmyslná bez konkrétních důkazů o porušení. Při oznámení porušení je LPM povinna neprodleně odstranit tyto odkazy. Kromě toho LPMnení odpovědná za dostupnost těchto stránek nebo jejich obsah.

Informace a dokumenty od třetích stran. Pokud jde o produktové informace o uživateli produktu, jsou k dispozici na základě údajů o třetích stranách a datum poslední aktualizace je zahrnut v příslušném listu. Ačkoliv se LPM snaží zajistit správnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a užitečnost informací od třetích stran,nemůže LPM přijmout jakékoliv záruky či odpovědnost.

Vlastní informace a dokumenty. Informace jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech LPM. Kvůli množství vlivů při zpracování a použití informací  produktů LPM, nezbavují uživatele povinnosti vlastních testů a zkoušek. Při skladování a použití dílů mimo vliv LPM, nemůže LPM předvídat všechny relevantní okolnosti, a proto LPM vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného skladování a použití.

Vlastnická práva, stávající zákony a předpisy musí být vlastníkem výrobku dodrženy .

Autorská práva

LPM vytvořený obsah prací na těchto stránkách podléhá autorskému právu. Rozmnožování, editace, šíření či jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas LPM. Pokud obsah těchto stránek nebyl vystaven v LPM,budou zohledněna autorská práva třetích stran. Jako takový budou označeny obsahy třetích stran. Pokud uživatel zjistí porušení autorských práv LPM požádá o odpovídající pokyny. Po upozornění na porušení, takový obsah LPM obratem odstraní.

Závěrečná ustanovení

LPM může tyto webové stránky na základě vlastního uvážení a aniž by přebíral jakoukoliv odpovědnost, kdykoliv bez oznámení, zcela nebo částečně změnit anebo přerušit jejich provoz, a nemá žádnou povinnost tyto stránky aktualizovat.

Není-li výslovně písemně dohodnuto, nebudou všeobecné obchodní podmínky LPM jejich obsah, materiály a informace změněny.

Jakékoliv právní nároky nebo procesy vzniklé v souvislosti s webovou stránkou, nebo její užívání podléhají výkladu právních předpisů Spolkové republiky Německo s vyjímkou ustanovení mezinárodního práva soukromého.