Polymid 6 (PA 6)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Extruzí.
    Extrudoavné profily podle výkresu a polotovary podle DIN
  • Obráběné díly.
    Soustužené a frézováné díly v kusové a sériové produkci
  • Výlisky.
    Vstřikované funkční díly do 16000 g


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 1102
Hustota ISO 1183 1,14 g/cm³
Transparentnost op
Zkušební podmínky sušit / luftfeucht

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 80 / 45 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 MPa
Tažnost ISO 527 70 / 200 %
E-modul ISO 527 3000 / 1000 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 - / 700 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 125 / 60 16) MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 33 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 150 / 70 MPa
Norma pro tvrdost H358 / 30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 D82 / D68 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C NB / NB KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C NB / NB KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A 5,5 / NB KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A 5,0 / - KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU NB / NB KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU 100 / 80 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 5 / 35 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA 5,0 / 5,0 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze 0,38-0,45 -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku 9,5 (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 3,4 / 15 -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 3,1 / 4,7 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 65 / 3900 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 165 / 1300 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 15 kV/mm
Elektrická pevnost při síle 1,0 mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 1E13 / 1E10 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 1E13 / 1E10
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 600 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 600M -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 0,23 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,70 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 70 | 100 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 220 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 65 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 160 °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 204 °C
Max. krátkodobá teplota 180 °C
Max. dlouhodobá teplota 90 °C
Min. teplota použití -40 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky +
Benzín +
Slabé minerální kyseliny o
Silné minerální kyseliny
Slabé organické kyseliny o
Silné organické kyseliny
Oxidační kyseliny
Slabé louhy +
Silné louhy o
Trichloretylen +
Perchloretylen +
Aceton +
Alkohol +
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) o
UV světlo a počasí o

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 3,0 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 9,5 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 HB -
Síla pro UL 94 1,5 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 25 %
Materiál

Poznámka


16): Mezní napětí v ohybu
NB: zkušební tělísko nezlomeno
na: nepoužitelný
+: stabilní
o: podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.