Polyethersulfon (PES)Materiály zpracováváme těmito postupy:


 • Extruzí.
  Extrudoavné profily podle výkresu a polotovary podle DIN
 • Obráběné díly.
  Soustužené a frézováné díly v kusové a sériové produkci
 • Výlisky.
  Vstřikované funkční díly do 16000 g
 • Termoplastické vypěňování (TSG).
  Multifunkční díly a vysocé hodnotné skříně do 16 kg


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 2441
Hustota ISO 1183 1,37 g/cm³
Transparentnost kl
Zkušební podmínky

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 90 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 MPa
Tažnost ISO 527 >15 %
E-modul ISO 527 2800 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 2700 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 18 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 152 MPa
Norma pro tvrdost H358 / 30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C 320 KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A 7,0 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A 8,0 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU NB KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU NB KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 7 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA 7 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A 80 J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze 0,62 -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku >1000 (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 3,9 -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 3,8 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 17 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 140 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 35 kV/mm
Elektrická pevnost při síle 1,0 mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 >1E13 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 >1E14
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 100 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 150M -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 0,17 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 1,45 12) J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 55 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 225 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 195 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) 218 °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) 220 °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 215 °C
Max. krátkodobá teplota 220 °C
Max. dlouhodobá teplota 190 5) °C
Min. teplota použití -100 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky o
Benzín o
Slabé minerální kyseliny +
Silné minerální kyseliny +
Slabé organické kyseliny +
Silné organické kyseliny +
Oxidační kyseliny
Slabé louhy +
Silné louhy +
Trichloretylen
Perchloretylen +
Aceton
Alkohol +
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) +
UV světlo a počasí

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 0,7 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 2,1 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 / 5VA -
Síla pro UL 94 1,5 / 3,0 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 38 %
Materiál Ultrason E2010 (BASF)

Poznámka


12): při teplotě od 150 °C
5): Tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mechanical W/O Imp., 40000 h
na: nepoužitelný
+: stabilní
o: podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.