Kapalný krystal kopolyester s 30 % skleněné vlákno (LCP GF30 HT)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Výlisky.
    Vstřikované funkční díly do 16000 g


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 1362
Hustota ISO 1183 1,61 g/cm³
Transparentnost op
Zkušební podmínky

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 150 MPa
Tažnost ISO 527 1,6 %
E-modul ISO 527 15000 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 200 MPa
Norma pro tvrdost H358 / 30
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU 43 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 22 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze 0,35 -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 4,0 -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 3,3 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 100 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 250 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 32 kV/mm
Elektrická pevnost při síle 1,0 mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 1E13 Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 1E14
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 175 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 7 | 20 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 335 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 276 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) 195 °C
Max. krátkodobá teplota 300 °C
Max. dlouhodobá teplota 240 5) °C
Min. teplota použití -200 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky +
Benzín +
Slabé minerální kyseliny +
Silné minerální kyseliny o
Slabé organické kyseliny +
Silné organické kyseliny o
Oxidační kyseliny o
Slabé louhy o
Silné louhy
Trichloretylen +
Perchloretylen +
Aceton +
Alkohol +
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) +
UV světlo a počasí +

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 <0,1 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 <0,1 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94 0,20 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 45 %
Materiál Vectra E130i (Ticona)

Poznámka


5): Tepelné stárnutí podle UL 746 (RTI) Mechanical W/O Imp., 40000 h
na): nepoužitelný
+: stabilní
o): podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.