Označování nebezpečných látek podle GHS.

Naše tipy na průmyslové lepení plastů uvádějí rozpouštědla a lepidla, která mají na svých obalech piktogramy nebezpečných látek a končící výstražné symboly.

Nebezpečné jsou látky a přísady, uvedené v § 3a Abs. 1 zákona o chemických látkách a v příloze VI předpisu 67/548/EWG .

V tabulce naleznete výpis zařazení nebezpečných látek podle GefStoffV § 4 Nrn. 1–10 a 15. Vydáno 15. listopadu 1999.

Nové  piktogramy. Značení dle GHS a dobíhající symboly nebezpečí. Globálně harmonizovaný systém (GHS) klasifikace a označení chemikálií stanovují piktogramy v červených kosočtvercích na bílém podkladu. Piktogramy nahrazují symboly nebezpečí na oranžovém podkladu.

GHS-
Piktogramy
Popis dobíhající
symboly
nebezpečí
 
Explosionsgefährlich GHS-piktogramm
nebezpečí

E: nebezpečí výbuchu

Nebezpečné výbuchem jsou látky,  jestliže v pevném, tekutém, pastovitém nebo rosolovitém skupenství mohou také bez přístupu vzdušného kyslíku explodovat a reagovat při rychlejším vývoji plynů a za určitých podmínek vybuchnout, rychle defraudovat nebo při zahřátí na základě částečných příměsí explodovat.

Brandfördernd Gefährlichkeitssymbol
 
Brandfördernd GHS-piktogramm
nebezpečí

O: podporující hoření

Podporující hoření jsou látky, i když sami nejsou zpravidla hořlavé, ale při styku s hořlavými látkami nebo úpravami, převážně přidáním kyslíku, který nebezpečí a sílu požáru podstatně zvyšuje.

Brandfördernd Gefährlichkeitssymbol
 
Entzündlich GHS-piktogramm
nebezpečí

F+: vysoce hořlavý

Vysoce hořlavé jsou látky, jestliže mají 

  • v kapalném stavu extrémě nízko bod vzplanutí a nízký bod varu,
  • jakožto plyny při běžných teplotách a normálním tlaku dosahující ve směsi se vzduchem hranice výbušnosti.
Entzündlich Gefährlichkeitssymbol

F: lehce zápalný

Lehce zápalné jsou látky, jestliže

  • se mohou při obvyklé teplotě na vzduchu bez dodávky energie přehřát a nakonec vznítit.
  • se mohou lehce v pevném stavu vznítit v důsledku krátkodobého účinku zápalného zdroje a po jeho oddálení do bezpečné vzdálenosti dále hořet nebo doutnat,
  • mají v kapalném stavu velmi nízký bod vzplanutí,
  • při styku s vodou nebo s vlhkým vzduchem se vyvíjí vysoce vznětlivé plyny v nebezpečném množství.

F: hořlavý

Hořlavé jsou látky, jestliže mají v kapalném stavu nízký bod vzplanutí.

 
Giftig GHS-piktogramm
nebezpečí

T+: velmi jedovatý

Velmi jedovaté jsou látky, které mohou ve velmi malém množství vést při vdechnutí, polknutí nebo absorpci přes pokožku k úmrtí nebo způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví. 

Giftig Gefährlichkeitssymbol

T: jedovatý

Velmi jedovaté jsou látky, které mohou ve velmi malém množství vést při vdechnutí, polknutí nebo absorpci přes pokožku k úmrtí nebo způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví. 

 
Gesundheitsschädlich GHS-piktogramm
nebezpečí/pozor

Xn: zdraví škodlivý

Velmi jedovaté jsou látky, které mohou ve velmi malém množství vést při vdechnutí, polknutí nebo absorpci přes pokožku k úmrtí nebo způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví. 

Gesundheitsschädlich Gefährlichkeitssymbol
 
Reizend GHS-piktogramm

Xi: dráždivý

Dráždivé jsou látky, které dráždí při jednorázovém, mnohdy i vícenásobném kontaktu pokožku a sliznice. To může vést k zánětům postižených míst.

 
Ätzend GHS-Piktrogram
nebezpečí/pozor

C: leptavý

Leptavé jsou látky, které mohou při styku porušit živé tkáně.

Pokožku a oči leptající látky jsou důsledně rozdílně označeny o těch, které působí na kovy korozivně: Zejména na člověka působící látky s dvojitými piktogramy jako leptavýdráždivý (= tlustý vykřičník) a slovním návěstím nebezpečí. Následně na věci působící látky jen s piktogramem leptavý a slovním návěstím pozor.

Ätzend Gefährlichkeitssymbol
 
Umweltgefährlich GHS-piktogramm
nebezpečí/pozor

N: ohrožující životní prostředí

Ohrožující životní prostředí jsou látky, které jsou schopny samy nebo jejich výrobky kvalitu ekosystému vody, půdy, nebo ovzduší, klimatu, zvířat, rostlin nebo mikroorganismů takovým způsobem změnit, že tím může být okamžitě nebo později přivozeno nebezpečí.

Umweltgefährlich Gefährlichkeitssymbol