Extruze

Plast bez konce

Extrudujeme technické polotovary a profily podle výkresu. Tlakovì a teplotnì řízený proces extruze, podle zpracovávaného materiálu šneková nebo pístová extruze, dává výrobku rovnomìrnou o beznapìťovou strukturu.

Navíc zušlechťujeme naše materiály temperováním a kondiciováním.

V našich závodech jsou k dispozici moderní, speciálnì na silnostìnné profily přizpùsobené linky. Tlakovì a teplotnì řízený proces zpracování zajišťuje rovnomìrnou a beznapìťovou strukturu materiálu. Souèasnì zlepšujeme vlastnosti našich materiálù následnou temperací, popouštìním a kondiciováním.

Materiály

Volba výrobní metody závisí na použitém výchozím materiálu: ultravysocemolekulární materiály jsou pístovì extrudovány, ostatní termoplasty jsou šnekovì extrudovány. Námi zpracovávané materiály jsou uvedeny v našich smìrných tabulkách.

Technické profily

Naše na zakázku vyrábìné profily naleznou svoje využití ve všech oblastech strojírenství a při konstrukci přístrojù. S pomocí našich výkonných nástrojáren a na základì našich dlouholetých zkušeností ve zpracování technických extrudovaných výrobkù vyhovíme také speciálním požadavkùm.


Technické polotovary
a profily připravené k montáži

Speciálnì tvarované polotovary

Extrudovaný profil, jako speciální tvar polotovaru, umožòuje racionální a cenovì příznivou výrobu obrábìných výrobkù. Stanovením přibližného prùřezu tvaru výrobku budou ušetřeny náklady na nepotřebné stroje, materiál, mzdy a odpad. Zvládnutí extruze, výroby nástrojù a obrábìní umožní krátké dodací termíny a technická řešení, která udìlají dojem

Aplikace z extrudovaných profilù


Silnostìnné extrudované profily, buď jako vytvarovaný polotovar nebo jako profil připravený přímo k zabudování, jsou neobvyklé a tvoří nový konstrukèní smìr
 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické polotovary
Konìvova 536, CZ-506 11 Jièín, Èeska republika,
  OBSAH

K VÝROBKÙM
KULATÉ TYÈE
DUTÉ TYÈE
DESKY
PLOCHÉ TYÈE
FOLIE
VELKÉ POLOTOVARY


REGISTRACE
Informace k objednavce
Registrieren
(nur für Bestellungen
notwendig)

Heslo zapomenuto?


SLUŽBY & TIPY
Obchodní název suchen
Tipy na zpracování
Datový list
  PŘÍMÝ KONTAKT

Melanie Spohr
LPM s.r.o.
CZ-506 11 Jièín
fon +49 2689 67-131
fax +49 2689 67-4131
polotovary@lpm.cz

  KATALOG PRODUKTÙ

Chtìli byste radìji tištìný katalog?

Jméno*
Oddìlení
Firma*
Ulice*
PSÈ, Místo*
Stát